Mak Bau goes to buy a wedding cake in Zanji Longfeng Cake Shop? These days, the neighborhood is shooting the “Fei Fan Gor” (Extraordinary Brother) Mak Cheung Ching on Longjin Road, Guangzhou. What is he doing in the shop?

source